ข่าวและกิจกรรม

"Green Leadership Teacher" อบรมครูแกนนำำสีเขียว

28 ธันวาคม 2016 | จำนวนผู้เข้าชม : 356

         เนื่องจาก โครงการโรงเรียนสุขภาพดีด้วยผักผลไม้อินทรีย์ ดำเนินการโดยบริษัทสวนเงินมีมา จำกัด (ผู้ประกอบการสังคม) ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีวัตถุประสงค์มุ่งเน้นให้เด็กนักเรียน เกิดการรับรู้เรื่องโภชนาศึกษาด้านประโยชน์และที่มาของผักผลไม้อินทรีย์ที่ดีต่อสุขภาพ และนำมาสู่การบริโภคผลผลิตอินทรีย์ในโรงเรียน ด้วยความร่วมมือระหว่างผู้บริหาร ครู นักเรียน พ่อแม่ผู้ปกครอง ชุมชน วัด องค์กรส่วนท้องถิ่น กับเกษตรกรผู้ผลิต เพื่อขับเคลื่อนพลังผู้บริโภคสีเขียวกลุ่มสถาบันอย่างเป็นรูปธรรม

        จึงจัดอบรมครูแกนนำสีเขียว “Green Leadership Teacher” ในวันที่   ๑๘ – ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ อาศรมวงศ์สนิท อ. องครักษ์ จ. นครนายก โดยมีวัตถุประสงค์คือ

1.) เพื่อเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ บอกเล่าประสบการณ์ระหว่างคณะครูจากต่างโรงเรียน และส่งเสริมความรู้ด้านสถานการณ์อาหารไม่ปลอดภัย นำไปสู่การสนับสนุนการบริโภคผลผลิตอินทรีย์ในโรงเรียน

2.) ส่งเสริมทักษะองค์ความรู้เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์เบื้องต้น เพื่อสามารถออกแบบและสร้างกระบวนการเรียนรู้ของเด็กผ่านกิจกรรมการเกษตรในโรงเรียน 

3.) เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและเสริมพลังแก่คณะครูแกนนำในการขับเคลื่อนประเด็นอาหารที่ปลอดภัยและสนับสนุนการทำเกษตรอินทรีย์ในโรงเรียนในรูปแบบต่างๆ

      ขอเรียนเชิญคุณครูที่มีความสนใจในหัวข้อดังกล่าวเข้าร่วมกิจกรรมนี้ ในนามตัวแทนโรงเรียน โรงเรียนละ 1 -2 ท่าน

 

ครู อาจารย์ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  โทร. 087- 543 - 6396 (ภัสรา) 

**จดหมายเชิญ รายละเอียดกิจกรรม และแผนที่อาศรมวงศ์สนิท สามารถดาวน์โหลดได้ข้างล่างนี้