เครือข่ายอาหารรุ่นใหม่

ประชุมเสริมพลังภาคีเครือข่ายอาหารรุ่นใหม่เวทีภาคกลาง

25 มกราคม 2017 | จำนวนผู้เข้าชม : 341

การประชุมเสริมพลังความสามารถให้ภาคีเครือข่ายงานอาหารรุ่นใหม่

ตามโจทย์แหล่งให้บริการอาหารและการเชื่อมโยงผลผลิตอินทรีย์ (เวทีภาคอีสาน)

ณ ห้องประชุมโครงการส่งเสริมกสิกรรมไร้สารพิษ วังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2559 เวลา 08.30 – 16.00 .

โดยมีภาคเครือข่ายโครงการพื้นที่ภาคอีสานนำเสนอและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานทั้งหมด 8 โครงการดังนี้

1. โครงการการพัฒนาระบบเชื่อมโยงผักและผลไม้และข้าวอินทรีย์ เข้าสู่การบริโภคของเด็กนักเรียนต้นแบบ จังหวัดนครราชสีมา มีคุณสุวรรณี อัศวกุลชัย เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ

2. โครงการขยายฐานการบริโภคและการผลิตพืชผักอินทรีย์ วังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา มีคุณสุดใจ ธารธาราทอง เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ

3. โครงการฝึกอบรมทักษะกระบวนการการผลิตเกษตรอินทรีย์และเชื่อมโยงผลผลิตสู่ผู้บริโภค จังหวัดสกลนคร มีคุณอุดม โคตรดี เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ

4. โครงการสุขภาวะที่ดีตามวิถีเกษตรอินทรีย์อย่างสมดุล จังหวัดกาฬสินธุ์ มีคุณกรรณิกา ถุนาพรรณ์ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ

5. โครงการพัฒนาระบบไอทีสำหรับช่องทางการเข้าถึงอาหารเพื่อสุขภาพคนไทย จังหวัดสุรินทร์ มีคุณอนุกูล ทรายเพชร เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ

6. โครงการพัฒนาแหล่งให้บริการอาหารปลอดภัยเพื่อสุขภาพฯ จังหวัดชัยภูมิ มีคุณดวงใจ วิชัย เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ

7. โครงการการพัฒนาแหล่งให้บริการอาหารเพื่อสุขภาพและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน จังหวัดนครราชสีมา มีคุณชคัตตรัย รยะสวัสดิ์ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ

8. โครงการเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง เพื่อผู้บริโภคปลอดภัย จังหวัดอุบลราชธานี มีคุณเพชรตะวัน ธนะรุ่ง เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ