เครือข่ายอาหารรุ่นใหม่

โครงการการพัฒนาระบบเชื่อมโยงผักและผลไม้ฯ

25 มกราคม 2017 | จำนวนผู้เข้าชม : 289

โครงการการพัฒนาระบบเชื่อมโยงผักและผลไม้และข้าวอินทรีย์เข้าสู่การบริโภคของเด็กนักเรียนในพื้นที่ต้นแบบ 

ณ พื้นที่โครงการแปลงสาธิตที่ทำการผู้นำชุมชนและแปลงสาธิตโรงเรียนวังรางน้อย ตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

โครงการนี้เป็นโครงการเชื่อมโยงผลผลิต ในรอบที่ 1 อยู่ในความรับผิดชอบของอาจารย์สุวรรณี อัศวกุลชัย อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีการประสบการณ์ทำงานในเรื่องของเทคโนโลยีและนำมาปรับใช้กับการทำเกษตร เช่น การทำระบบให้น้ำเป็นเวลา เป็นต้น โดยมีมีความร่วมจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมะเกลือเก่า และกองทัพภาคที่ 2 รวมถึงโรงเรียน โรงพยาบาลด้วย

พื้นที่ที่ทางโครงการนำเยี่ยมชม มี 2 พื้นที่คือ พื้นที่ 1 พื้นที่ของแปลงสาธิตใกล้กับองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา เป็นแปลงเกษตรสาธิตแบบผสมผสาน มีการทำน้ำหมักชีวภาพด้วยวัตถุดิบจากธรรมชาติ เช่น ผัก ผลไม้ กากน้ำตาล น้ำอีเอ็ม เป็นต้น โดยไม่มีสารเคมีเจือปน และยังแปลงสาธิตการปลูกผักต่างๆ เช่น ต้นหอม ผักสลัด เรดโอ๊ค กรีนโอ๊ค บัตเตอร์เฮด เป็นต้น และมีการทดลองปลูกผักสลัดด้วยกรรมวิธีไฮโดรโปรนิกส์

 

พื้นที่ที่ 2 คือ แปลงสาธิตของโรงเรียนบ้านวังรางน้อย อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา การทำ Farm to school เป็นเป้าในการทำแปลงผักในโรงเรียนเพื่อกระตุ้นให้เกิดจิตสำนักและตระหนักในเรื่องของการทานอาหารเพื่อสุขภาพ ตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลกต้องบริโภคผักและผลไม้ให้ได้ 400 กรัมต่อวันจึงจะเพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย โดยที่นี่มีกลุ่มยุวเกษตร เป็นนักเรียนแกนนำของโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ ฝึกปฏิบัติและเรียนรู้การทำเกษตร โดยอยู่ในช่วงระยะเริ่มต้นและทดลอง