เครือข่ายอาหารรุ่นใหม่

โครงการการพัฒนาแหล่งให้บริการอาหารเพื่อสุขภาพฯ

20 มกราคม 2017 | จำนวนผู้เข้าชม : 283

โครงการการพัฒนาแหล่งให้บริการอาหารเพื่อสุขภาพ และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมขน จังหวัดนครราชสีมา ณ คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา, โรงเรียนบ้านโคกพระ อำเภอจักราช และโรงเรียนรักเมืองไทย 1 อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

โครงการนี้เป็นการสร้างกระบวนการผลักดันเป้าหมายให้มีการบริโภคผักและผลไม้อย่างปลอดภัยอย่างเพียงพอตามข้อแนะนำขององค์การอนามัยโลกของภาคีเครือข่ายในท้องถิ่น ประกอบด้วยองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน วัด และโรงพยาบาลสุขภาพตำบล พร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำมาตรการ/นโยบายระดับท้องถิ่นที่ส่งเสริมการบริโภคผักผลไม้ หรือลดภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนของภาคีเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา และพัฒนาให้เกิดแหล่งให้บริการอาหารเพื่อสุขภาพที่ให้บริการสะอาดปลอดภัยและมีคุณค่าทางโภชนาการในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา โดยกระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฎนคราชสีมากับภาคีในเครือข่าย และพัฒนาให้เกิดศักยภาพผู้ให้บริการอาหารให้มีความรู้ และทักษะในการจัดเมนูอาหารเพื่อสุขภาพ การจัดการร้านให้สะอาดถูกหลักสุขาภิบาล รวมทั้งสามารถสื่อสารและถ่ายทอดความรู้ไปสู่ผู้บริโภค มีการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้บริโภคให้หันมาบริโภคผักปละผลไม้ให้ได้เพียงพอตาข้อแนะนำขององค์การอนามัยโลก พร้อมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจด้ายภาวะน้ำหนักตัวเกินและโรคอ้วนในเด็กวัยเรียนในพื้นที่จังหวัดนคราชสีมา​

ซึ่งหัวใจหลักของการดำเนินงานของโครงการนี้ คือ “สร้างเมนูอาหารในโรงเรียน” 30 วัน 30 เมนู โดยใช้ชุดความรู้จากทางสำนักพื้นฐานการศึกษาแห่งชาติ (สพฐ) จากชุดความรู้ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จะมีการคำนวณคุณค่าทางสารอาหารตามหลักโภชนาการ คำนวณแคลอรี่ค่าพลังงานที่รับเข้าไปจากอาหารในแต่ละมื้อ นอกจากนี้การจัดค่ายอาบรมที่เกิดขึ้นแล้วนั้นเป็นการจัดการอบรมพัฒนาเด็ก เพื่อให้ได้ความรู้ทางด้านสุขภาพ มีการให้ทำการบ้านกับเด็กนักเรียนกลับไปทำแบบฝึกหัดที่บ้านด้วย